За контакти: 02/989 96 55; 0876 588 134

Прекратяване и ликвидация на ООД и ЕООД

Дружеството се прекратява при следните обстоятелства:

1. с изтичане на срока, определен в дружествения договор;
2. по решение на съдружниците, взето с мнозинство 3/4 от капитала, ако в дружествения договор не е предвидено по-голямо мнозинство;
3. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
4. при обявяване в несъстоятелност;
5. по решение на окръжния съд;
6. на други основания, предвидени в дружествения договор;

При прекратяване на дружеството по точки 1, 2, 5 и 6 се открива производство за ликвидация. Ликвидатор на дружеството е управителят освен ако с договора или по решение на общото събрание е определено друго лице. При прекратяване на дружеството трябва да бъде извършена ликвидация, при която ликвидаторът осребрява имуществото на дружеството, събира неговите вземания, погасява задълженията му и при наличието на остатък, го разпределя между съдружниците.

За да бъдат защитени интересите на кредиторите на дружеството, ликвидаторът е длъжен да обяви в Търговския регистър писмена покана до всички кредитори на дружеството, да предявят вземанията си, независимо дали падежът им е настъпил или не.

Минималният срок за приключване на ликвидацията е 6 месеца от датата, на която е обявена в Търговския регистър поканата до кредиторите.

Когато приключи ликвидацията може да се поиска заличаване на дружеството.

Преди вписване прекратяването на дружеството, следва да бъде уведомена ТД на НАП за започналата процедура и към подадените документи в Търговския регистър да бъде приложено удостоверение от ТД на НАП по чл. 77 от ДОПК.

За вписване на прекратяване и ликвидация на ООД и ЕООД, е необходимо да ни предоставите следната информация:

1. Данни по лична карта на управителя на дружеството и на назначения ликвидатор.
2. Удостоверение за уведомяване, издадено от съответното ТД на НАП (по седалището и адреса на управление на ООД и ЕООД), по чл. 77, ал. 1 от ДОПК.
3. Начален ликвидационен баланс на дружеството.

В случай, че имате въпроси, относно прекратяване и ликвидация на ООД и ЕООД, можете да се свържете с нас чрез формата за контакт или да се обадите на посочените телефони, за да договорим точен ден и час за среща. Ако вземете решение да извършим всички действия по прекратяване и ликвидация на Вашата фирма, консултацията ще бъде безплатна.              

Цената за вписване на прекратяване и ликвидация на ООД и ЕООД е 265 лв. и включва адвокатския хонорар и държавните такси за вписване на прекратяването и за обнародването на поканата на кредиторите.

След изтичане на 6-месечния срок от обявяване в Търговския регистър на поканата до кредиторите, трябва да бъдат изготвени документите за заличаването на ООД и ЕООД.

Мобилна версия | Пълна версия