За контакти: 02/989 96 55; 0876 588 134

Заличаване на ЕТ

Вписването на едноличния търговец се заличава от търговския регистър в следните случаи:

1. при прекратяване на дейността му или при установяване на местожителството му в чужбина - по негово заявление;
2. при смъртта му - по заявление от наследниците;
3. при поставянето му под запрещение - по заявление от настойника или попечителя.

За заличаване на ЕТ е необходимо да ни предоставите следната информация:

1. Данни по лична карта на физическото лице, собственик на ЕТ;
2. Удостоверение за уведомяване за заличаване на ЕТ, издадено от съответното ТД на НАП (по седалището и адреса на управление на ЕТ), по чл. 77, ал. 1 от ДОПК;
3. Удостоверение по чл. 5, ал. 10 от Кодекса за социалното осигуряване, издадено от НОИ, удостоверяващо предаване на разплащателните ведомости на дружеството в съответното териториално поделение на НОИ.
4. При смърт - акт за смърт на физическото лице собственик на ЕТ и удостоверение за наследници.

В случай, че имате въпроси, относно заличаването на ЕТ, можете да се свържете с нас чрез формата за контакт или да се обадите на посочените телефони, за да договорим точен ден и час за среща. Ако вземете решение да извършим вписване в Търговския регистър на желаното от Вас заличаване на ЕТ, консултацията ще бъде безплатна.

Срокът за вписване е 4 работни дни, считано от подаването на документите в Търговския регистър.

Цената за заличаване на ЕТ е 200 лв. и включва адвокатския хонорар, държавните такси за вписване в Търговския регистър, нотариалните такси и подаване на уведомление до НАП. В цената не са предвидени суми за представителство пред НОИ.

Мобилна версия | Пълна версия