За контакти: 02/989 96 55; 0876 588 134

Регистрация на АД и ЕАД

Акционерно е дружеството, чийто капитал е разделен на акции. Дружеството отговаря към кредиторите с имуществото си. Във фирмата на акционерното дружество се включва означението "акционерно дружество" или съкращението "АД".

Акционерно дружество може да бъде учредено от едно или повече физически или юридически лица. Учредители са лицата, записали акции на учредителното събрание. Не могат да бъдат учредители обявените в несъстоятелност. Акционерите отговарят за поетите от АД задължения до размера на направените вноски и не носят неограничена имуществена отговорност.

Акционерното дружество се учредява на учредително събрание, на което присъстват всички лица, които записват акции.

Минималната стойност на капитала на акционерното дружество е 50 000 лв. За извършване на регистрацията на АД в Търговския регистър е необходимо да бъде внесен не по-малко от 25 на сто от капитала – 12 500 лв. Капиталът на АД може да бъде под формата на парична или непарична вноска (непарична вноска може да бъде с предмет вещно право върху недвижим имот или моторно превозно средство, непарична вноска с предмет вземане и др.)

За разлика от ООД и ЕООД, за което можем да разберем от Търговския регистър кои са неговите съдружници, информацията за акционерите в АД не е публична и не се оповестява. В Търговския регистър са обявени само акционерите, които са участвали в общото събрание.

Акционерното дружество е правно-орагнизационна форма, подходяща за развиване на търговска дейност с голям капитал и многостранна търговска дейност. Банките и застрахователните дружества трябва задължително да бъдат регистрирани като АД. Друга отличителна черта от ООД и ЕООД е, че при АД липсват задължения за лично участие и водене на дружествените дела. Прехвърлянето на участие в АД се извършва чрез прехвърлянето на акции. Следва да бъде отбелязано, че заявленията за регистрация на АД и ЕАД и за извършване на промени в тях, се подават само по електронен път.

За извършване на регистрация на АД или ЕАД е необходимо да ни предоставите следната информация:

1. Наименованието, под което дружеството ще упражнява дейността си.
2. Данните за седалището и адреса на управление на фирмата, с посочване на пощенския код.
3. Предметът на дейност на дружеството.
4. Данни за учредителите акционери от личните им карти.
5. Данни за размера на капитала, съгласно изискванията на Търговския закон.
6. Размер и вид на акциите, и разпределението им между акционерите.
7. Данни за членовете на управителния орган на дружеството от личните им карти.

В случай, че имате въпроси, относно регистрацията на АД и ЕАД, можете да се свържете с нас чрез формата за контакт или да се обадите на посочените телефони, за да договорим точен ден и час за среща. Ако вземете решение да регистрираме Вашата фирма, консултацията ще бъде безплатна.

Срок за извършване на регистрацията – една седмица за цялата процедура по изготвяне на документите и регистрацията на дружеството в Търговския регистър. Ще Ви снабдим с удостоверение за актуално състояние за новорегистрираното дружество.

За определяне на цената за регистрация на АД и ЕАД има значение дали акционерите ще бъдат физически или юридически лица, местни или чуждестранни лица, както и размера на капитала.

Цената за регистрация на АД и ЕАД при акционери български физически лица, при минималния изискуем капитал, под формата на парична вноска, е в размер на 980 лв. и включва адвокатския хонорар, държавните такси, нотариалните и банковите такси.

Мобилна версия | Пълна версия